โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น

new_logo

คุณภาพการศึกษา เริ่มต้นที่นี่

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนเก่ง คนดี เป็นคนมีความสุข ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ มุ่งให้นักเรียนที่มีความโดดเด่นด้านกีฬา ทั้งกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล และกรีฑา มีความเป็นเลิศในด้านที่ตนเองถนัด พร้อมทั้งความรู้ในด้านวิชาการ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อและดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพ

จัดทำห้องเรียน Smart Classroom โดยมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลและศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้ภายนอก ได้อย่างสะดวก เกิดประสิทธิภาพ

ส่งเสริมให้นักเรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา ตามการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นใฝ่รู้ใฝ่เรียน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

academy_icon1
academy_icon2
academy_icon3
academy_icon4

การเรียนสมัยใหม่

academy_icon6
academy_icon5
academy_icon7

เน้นความตรงต่อเวลา 

การตรงต่อเวลาในการมาเรียน เป็นกระบวนการเริ่มต้นของการฝึกระเบียบวินัยให้กับนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในด้านอื่นๆ ต่อไป ส่งผลให้เป็นคนดีของสังคมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

บุคลากร

กระบวนการ

เป้าหมาย

ผลสัมฤทธิ์

เรามีความพร้อมด้านใด?